147/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o vysokých školách

        Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 4 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o vysokých školách
Čl. II - Změna zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU