146/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 odst. 7 větě třetí se slova "Ministerstva kultury" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

        2.  V § 28a písm. a) se slova "koncepci rozvoje" nahrazují slovy "koncepci podpory".

        3.  V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova "právnické nebo fyzické osobě, která" nahrazují slovy "právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU