143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001
o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět zákona

        (1)  Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení")

       a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1),
       b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo
       c) spojením soutěžitelů.

        (2)  Na soutěžitele, kteří na základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona poskytují služby obecného hospodářského významu,1) se tento zákon vztahuje, jen pokud jeho uplatnění neznemožní poskytování těchto služeb.

        (3)  Tento zákon se vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky.

        (4)  Tento zákon se nevztahuje na jednání podle odstavce 1, jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.

        (5)  Tento zákon se dále nevztahuje na ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži2) a při poskytování veřejné podpory.3)


§ 2

Vymezení některých pojmů

        (1)  Soutěžiteli podle tohoto zákona se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Horizontální a vertikální dohody
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA III - DOMINANTNÍ POSTAVENÍ A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ
§ 10  
§ 11  
HLAVA IV - SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ
§ 12 - Vymezení pojmů
§ 13 - Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu
§ 14 - Výpočet obratu
§ 15 - Zahájení řízení
§ 16 - Rozhodnutí o povolení spojení
§ 17 - Posuzování spojení
§ 18 - Odklad uskutečňování spojení
§ 19 - Zrušení rozhodnutí o povolení spojení
HLAVA V - ÚŘAD
§ 20  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ U ÚŘADU
§ 21  
HLAVA VII - POKUTY A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
HLAVA VIII - POVINNOST MLČENLIVOSTI A ZACHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
§ 24  
HLAVA IX - KARTELOVÝ REJSTŘÍK
§ 25  
HLAVA X - USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 286/1993 Sb.
§ 29  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 30  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU