140/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140

ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.  I

        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:

        1. V § 5 písm. a) bodě 3 se slova "90 dnů" nahrazují slovy "180 dnů".

        2. V § 5 písm. c) se slova "a opatřit ji fotografií" zrušují.

        3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují slova "nebo účasti na výzkumu a vývoji".

        4. V § 9 odst. 1 se v návětí slova "není-li dále stanoveno jinak," zrušují.

        5. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:

"k)
je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit výkon soudních či správních rozhodnutí,".

        6. V § 9 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo" a v písmenu c) se slova "nebo dokladu, který je za cestovní doklad uznán na základě mezinárodní smlouvy" zrušují.

        7. V § 9 odst. 3 se věta čtvrtá zrušuje.

        8. V § 10 písm. a) se zrušuje na konci bodu 1 slovo "nebo" a na konci bodu 2 slovo "anebo".

        9. V § 10 se na konci písmene c) doplňují slova "z důvodu uvedeného v § 154 odst. 3 písm. a)".

        10. V § 14 větě druhé se slova "fotografii cizince," zrušují a na konci textu se doplňuje věta "Hraniční průvodka cizince, který není oprávněn pobývat na území bez víza, obsahuje také fotografii.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU