137/2001 Sb.Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. března 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

ZÁKON
ze dne 29. března 2001
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel zákona

        (1)  Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen "ohrožená osoba").

        (2)  Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit jiným způsobem.1)

        (3)  Na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci podle tohoto zákona není právní nárok.


§ 2

Ohrožená a chráněná osoba

        (1)  Za ohroženou osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

       a) podala nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, nebo
       b) je znalcem nebo tlumočníkem anebo obhájcem, pokud obviněný, kterého jako obhájce zastupuje, vypovídal nebo má vypovídat, aby pomohl k dosažení účelu trestního řízení, anebo
       c) je osobou blízkou2) osobě uvedené v písmenu a) nebo b).

        (2)  Chráněnou osobou je ohrožená osoba uvedená v odstavci 1, které je poskytována zvláštní ochrana a pomoc.


§ 3

Zvláštní ochrana a pomoc

        (1)  Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Ohrožená a chráněná osoba
§ 3 - Zvláštní ochrana a pomoc
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANY A POMOCI
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI POLICIE A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
§ 8 - Oprávnění zpracovávat osobní údaje
§ 9 - Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob
§ 10 - Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněného prostoru
§ 11 - Oprávnění k zastírání činnosti policie
§ 12  
§ 13 - Krycí doklady
§ 14 - Konspirativní prostředky
§ 15 - Zabezpečovací technika
§ 16 - Zvláštní finanční prostředky
§ 17 - Jiná oprávnění
§ 18  
§ 19 - Náhrada škody
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 21 - Mezinárodní spolupráce
§ 22 - Náklady
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU