116/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
116

ZÁKON
ze dne 28. února 2001,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. I


        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 písm. s) se slovo "blízkou" zrušuje a na konci se doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí: "pokud spolu žijí v domácnosti;5a) podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou,

_______________________________
      5a)  § 115 občanského zákoníku.".

        2.  V § 5 odst. 4 a v § 14 odst. 2 větě druhé se slovo "blízkou" nahrazuje slovem "bezmocnou".

        3.  V § 25 odst. 1 větě druhé se slovo "Armádě" nahrazuje slovy "ozbrojených silách".

        4.  V § 34 odst. 2 větě první se slova "o 1 %" nahrazují slovy "o 1,5 %" a ve větě třetí se slova "uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a)" nahrazují slovy "dočasné pracovní neschopnosti (neschopnosti k službě)".

        5.  V § 35 odst. 1 se slova "o 1 %" nahrazují slovy "o 1,3 %".

        6.  V § 36 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU