112/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. března 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. března 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
112

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 19. března 2001
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání
osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob provádění klasifikace

        Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat se provádí způsobem stanoveným touto vyhláškou na všech jatkách,1) s výjimkou jatek, která porážejí jatečná prasata z vlastního výkrmu a která jatečně upravená těla neuvádějí do oběhu.2) Klasifikace se dále neprovádí u jatečně upravených těl jatečných prasat získaných nutnou porážkou.3)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob provádění klasifikace
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zařazení do třídy jakosti
§ 4 - Stanovení podílu svaloviny
§ 5 - Označení jatečně upraveného těla třídou jakosti
§ 6 - Protokol o klasifikaci
§ 7 - Odborná příprava
§ 8 - Odborná zkouška
§ 9 - Podmínky pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU