102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
102

ZÁKON
ze dne 22. února 2001
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)


    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ


§ 1

Předmět úpravy

    (1) Účelem tohoto zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, zajistit, aby výrobky uváděné na trh a do oběhu byly bezpečné.

    (2) Tímto zákonem zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, jestliže stanoví požadavky na bezpečnost výrobků nebo na omezení rizik, která jsou s výrobky při jejich užívání spojena.


§ 2

Výrobek

    (1) Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze očekávat, že bude užívána spotřebiteli, pokud tato věc je dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená.

    (2) Tento zákon se nevztahuje na použité výrobky prodávané jako starožitnosti nebo na výrobky, které musí být před použitím opraveny nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně sdělil.

§ 3

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku

    (1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku, přičemž se sledují zejména:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výrobek
§ 3 - Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
§ 4 - Průvodní dokumentace a označování výrobků
§ 5 - Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh a do oběhu
§ 6 - Opatření orgánů veřejné správy
§ 7 - Dozor
§ 8 - Pokuty
§ 9 - Oznamovací povinnost
§ 10 - Zvláštní požadavky na bezpečnost dovážených výrobků
§ 11 - Úkoly a oprávnění celních orgánů a orgánů dozoru
§ 12 - Informační povinnost
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České zemědělské   a potravinářské inspekci
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o léčivech
§ 17  
ČÁST SEDMÁ - Změna veterinárního zákona
§ 18  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU