100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

ZÁKON
ze dne 20. února 2001
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


HLAVA I

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V ČESKÉ REPUBLICE


§ 1

Předmět úpravy

    (1) Zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

    (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

    (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.1) Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.1)


§ 2

Rozsah posuzování

    Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.


§ 3

Základní pojmy

    Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HLAVA I - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah posuzování
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 5 - Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 6 - Oznámení
§ 7 - Zjišťovací řízení
§ 8 - Dokumentace
§ 9 - Posudek
§ 10 - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
HLAVA II - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 11 - Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky
§ 12 - Způsob mezistátního posuzování
§ 13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky
§ 14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky
HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
Díl 1 - Ustanovení společná
§ 15 - Předběžné projednání
§ 16 - Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních
§ 17 - Veřejné projednání
§ 18 - Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
§ 19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
Díl 2 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Orgány kraje
§ 23 - Ostatní společná ustanovení
Díl 3 - Ustanovení přechodná
§ 24  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Příloha č. 1 - Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení)
Příloha č. 2 - Zásady pro zjišťovací řízení
Příloha č. 3 - Náležitosti oznámení
Příloha č. 4 - Náležitosti dokumentace
Příloha č. 5 - Náležitosti posudku
Příloha č. 6 - Náležitosti stanoviska
Příloha č. 7 - Vybrané typy přírodních stanovišť
Příloha č. 8 - Vybrané taxony volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Zavřít
MENU