85/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 032 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 27. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 88/1968 Sb., zákonem č. 153/1969 Sb.,
zákonem č. 100/1970 Sb., zákonem č. 20/1975 Sb., zákonem č. 72/1982 Sb., zákonem č. 111/1984 Sb.,
zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., zákonem č. 98/1987 Sb., zákonem č. 188/1988 Sb.,
zákonem č. 3/1991 Sb., zákonem č. 297/1991 Sb., zákonem č. 231/1992 Sb., zákonem č. 264/1992 Sb.,
zákonem č. 590/1992 Sb., zákonem č. 37/1993 Sb., zákonem č. 74/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb.,
zákonem č. 287/1995 Sb., zákonem č. 138/1996 Sb., zákonem č. 167/1999 Sb. , zákonem č. 225/1999 Sb.,
zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 155/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb., zákonem č. 238/2000 Sb.,
zákonem č. 257/2000 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb.ZÁKONÍK PRÁCE


    Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ZÁKLADNÍ ZÁSADY

(Čl. I - X)

zrušeny

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA PRVNÍ

PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE


§ 1


    (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.

    (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA DRUHÁ - ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 7  
§ 8 - Zaměstnavatelé
§ 8a  
§ 8b  
§ 9  
§ 9a  
§ 10  
§ 11 - Zaměstnanci
§ 12  
§ 13 - zrušen
§ 14 - Zastoupení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA TŘETÍ  
§ 18  
§ 18a  
§ 18b  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 23a - zrušen
§ 24  
§ 25  
§ 25a  
§ 25b  
§ 25c  
§ 25d - Společná ustanovení
§ 25e - Vyjednávací výbor
§ 25f - Usnesení o skončení vyjednávání
§ 25g  
§ 25h - Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním
§ 25i - Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání
§ 25j - Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona
§ 25k  
§ 25l  
§ 26  
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 27  
Oddíl první - Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vznik pracovního poměru
§ 34 - zrušen
§ 35 - Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Oddíl druhý - Změny pracovního poměru
§ 36 - Změna sjednaných pracovních podmínek
§ 37 - Převedení na jinou práci
§ 38 - Pracovní cesta a přeložení
§ 39 - Převedení zaměstnance na původní pracovní místo
§ 40 - Převedení a přeložení na žádost zaměstnance
§ 41 - Účast odborových orgánů při převádění
Oddíl třetí - Skončení pracovního poměru
§ 42  
§ 43 - Dohoda
§ 44 - Výpověď
§ 45 - Výpovědní doby
§ 46 - Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 47  
§ 48 - Zákaz výpovědi
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Výpověď daná zaměstnancem
§ 52 - Hromadné propouštění
§ 53 - Okamžité zrušení
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu
§ 57  
§ 58 - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
§ 59 - Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru
§ 60 - Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
§ 60a - Odstupné
§ 60b  
§ 60c  
Oddíl čtvrtý - Nároky z neplatného rozvázání
§ 61 - pracovního poměru
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Oddíl pátý - Volba a jmenování
§ 65  
§ 66 - zrušen
§ 67 - zrušen
§ 68  
Oddíl šestý - Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69  
§ 70 - Vedlejší pracovní poměr
§ 70a - zrušen
§ 70b  
§ 71 - Vedlejší činnost
HLAVA DRUHÁ - PRACOVNÍ KÁZEŇ A PRACOVNÍ ŘÁD
§ 72 - zrušen
§ 73 - Základní povinnosti zaměstnanců
§ 74 - Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
§ 75 - Výkon jiné výdělečné činnosti
§ 82 - Pracovní řád
HLAVA TŘETÍ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Oddíl první - Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83 - Vymezení pojmů
§ 83a  
§ 84 - Rozvržení pracovní doby
§ 85  
§ 85a - Pružná pracovní doba
§ 85b - Formy pružné pracovní doby
§ 85c - Překážky v práci při pružné pracovní době
§ 85d - Práce přesčas při pružné pracovní době
§ 86 - Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby
§ 87 - Začátek a konec pracovní doby
§ 88  
§ 89 - Přestávky v práci
§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 91 - Dny pracovního klidu
§ 92 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
§ 93  
§ 94 - Evidence pracovní doby
§ 95 - Pracovní pohotovost
Oddíl druhý - Práce přesčas a noční práce
§ 96  
§ 97 - zrušen
§ 98  
§ 99  
§ 99a  
Oddíl třetí - Dovolená na zotavenou
§ 100  
§ 101 - Dovolená za kalendářní rok
§ 102  
§ 103 - zrušen
§ 104 - Dovolená za odpracované dny
§ 105 - Dodatková dovolená a další dovolená
§ 106 - Společná ustanovení o dovolené na zotavenou
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 110a  
§ 110b  
§ 110c  
HLAVA ČTVRTÁ - MZDA, NÁHRADA MZDY A NÁHRADY VÝDAJŮ
Oddíl první - Mzda
§ 111  
§ 119 - Splatnost mzdy
§ 120 - Výplata mzdy
§ 121 - Srážky ze mzdy
§ 122 - zrušen
§ 123 - zrušen
Oddíl druhý - Náhrada mzdy při překážkách v práci
§ 124 - Překážky z důvodů obecného zájmu
§ 125 - Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby
§ 126 - Školení a studium při zaměstnání
§ 127 - ůležité osobní překážky v práci
§ 128  
§ 129 - Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
§ 130 - Ostatní překážky na straně zaměstnavatele
Oddíl třetí - Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům
§ 131 - v souvislosti s výkonem práce
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
§ 132 - Základní ustanovení
§ 132a - Prevence rizik
§ 132b - Odborná způsobilost
§ 133 - Povinnosti zaměstnavatele
§ 133a - Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
§ 133b - Bezpečnostní značky a signály
§ 133c - Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 134 - Pracoviště a pracovní prostředí
§ 134a - Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
§ 134b - Zvláštní odborná způsobilost
§ 134c - Rizikové faktory pracovních podmínek
§ 134d - Zákazy některých prací
§ 134e - Organizace práce a pracovní postupy
§ 135 - Práva a povinnosti zaměstnanců
§ 136 - Kontrola odborových orgánů
§ 136a - Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti
§ 137  
§ 138 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Oddíl první - Pracovní a životní podmínky zaměstnanců      a jejich odborný rozvoj
§ 139  
§ 140  
§ 141 - zrušen
§ 141a  
§ 142  
§ 142a - zrušen
§ 142b  
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Uložení svršků a dopravních prostředků
Oddíl druhý - Zabezpečení při pracovní neschopnosti
§ 146 - a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce
§ 147  
§ 148  
§ 148a - zrušen
HLAVA SEDMÁ - PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH
Oddíl první - Pracovní podmínky žen
§ 149  
§ 150 - Zákazy některých prací
§ 151 - zrušen
§ 152 - zrušen
Oddíl druhý - Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153 - Převedení na jinou práci
§ 154 - Pracovní cesty a přeložení
§ 155 - Rozvázání pracovního poměru
§ 156 - Úprava pracovní doby
§ 157 - Mateřská a rodičovská dovolená
§ 158 - Rodičovská dovolená
§ 159 - Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte
§ 160 - Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené
§ 161 - Přestávky ke kojení
§ 162 - zrušen
Oddíl třetí - Pracovní podmínky mladistvých
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166 - Zákaz práce přesčas a práce v noci
§ 167 - Práce zakázané mladistvým
§ 168 - Lékařské vyšetření
§ 169 - zrušen
HLAVA OSMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Předcházení škodám
§ 170  
§ 171  
Oddíl druhý - Odpovědnost zaměstnance za škodu
§ 172 - Obecná odpovědnost
§ 175 - Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody
§ 176 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
§ 177  
§ 178 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 178a - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance
§ 178b  
§ 179 - Rozsah náhrady škody
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186 - zrušen
Oddíl třetí - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
§ 187 - Obecná odpovědnost
§ 188 - zrušen
§ 189 - zrušen
§ 190 - a nemocech z povolání
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 193a  
§ 194  
§ 195  
§ 195a  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201 - zrušen
§ 202  
§ 203  
§ 204 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 205 - Odpovědnost při odvracení škody
§ 205a - stnavatele
§ 205b  
§ 205c  
§ 205d - Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 206  
HLAVA DEVÁTÁ - PRACOVNÍ SPORY
§ 207  
ČÁST TŘETÍ  
ČÁST ČTVRTÁ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236 - Dohoda o provedení práce
§ 237 - Dohoda o pracovní činnosti
§ 238  
§ 239 - zrušen
§ 239a  
§ 239b  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Neplatnost
§ 243  
§ 243a - zrušen
§ 244 - Smlouvy (dohody)
§ 245  
HLAVA DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 246  
§ 247  
§ 248  
HLAVA TŘETÍ - PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 251a  
§ 251b  
§ 251c  
§ 251d  
HLAVA ČTVRTÁ - ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 252 - Uspokojení nároku
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Uplynutí doby
§ 259 - Dohoda o sporných nárocích
§ 260 - Smrt zaměstnance
HLAVA PÁTÁ - LHŮTY A DOBY
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266 - Počítání času
§ 266a - Doručování
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 267 - Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců
§ 269  
§ 270  
§ 271 - Výklad některých pojmů
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Průměrný výdělek
§ 276 - Přechodná ustanovení
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Zrušovací ustanovení
§ 280 - Účinnost
Zavřít
MENU