70/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 027 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 23. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1993 Sb., zákonem č. 331/1993 Sb.,
zákonem č. 259/1994 Sb., zákonem č. 61/1996 Sb., zákonem č. 152/1996 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb.,
zákonem č. 70/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb. a zákonem č. 362/2000 Sb.ZÁKON
o cenných papírech    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1


    (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) listinné kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7) , 8) náložné listy,9) skladištní listy,10) skladové listy10a) a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními právními předpisy.

    (2) Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

    (3) Listina, která je cenným papírem (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír) v případech stanovených zákonem.

    (4) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.

    (5) Zaknihovanými cennými papíry mohou být akcie,1) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12) a opční listy.6a)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Náležitosti cenných papírů
§ 5 - Vydávání cenného papíru
§ 6 - Kurz cenného papíru
§ 7 - Změny osoby majitele cenného papíru
§ 8 - Investiční služby
§ 8a - Investiční instrumenty
§ 8b  
§ 9 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Kupóny
ČÁST DRUHÁ - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH
HLAVA I  
§ 13  
§ 14 - zrušen
§ 15 - zrušen
§ 16  
§ 16a - Smlouva o půjčce cenných papírů
§ 17 - Převod cenných papírů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 24a  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Pozastavení výkonu práva
§ 27a  
HLAVA II - OBSTARAVATELSKÉ SMLOUVY
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 33a  
§ 33b  
HLAVA III - SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ, ULOŽENÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Smlouva o úschově cenných papírů
§ 35  
§ 36 - Smlouva o správě cenných papírů
§ 37 - Smlouva o uložení cenných papírů
§ 37a - Smlouva o obhospodařování cenných papírů
§ 38 - Imobilizace cenných papírů
HLAVA IV - SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 44a  
HLAVA V - VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 44b  
ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ TRH
HLAVA I - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
§ 45 - Povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry
§ 45a  
§ 45b  
§ 45c - Pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry
§ 46  
§ 46a - Podmínky výkonu funkcí
§ 46b  
§ 46c - Minimální základní kapitál obchodníka s cennými papíry
§ 46d - Kapitálová přiměřenost obchodníka s cennými papíry
§ 47 - Deník obchodníka s cennými papíry
§ 47a - Pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry
§ 47b - Pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
§ 47c - Informační povinnost obchodníka s cennými papíry
§ 48 - Odnětí povolení
§ 48a - Nabývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry
§ 48b  
§ 48c  
§ 48d  
§ 48e  
§ 48f  
§ 48g  
§ 48h  
§ 48i  
HLAVA II - MAKLÉŘ
§ 49  
HLAVA III - ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA IV - STŘEDISKO
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 70a  
HLAVA V - OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY
§ 70b  
§ 70c  
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTROVANÉ A VEŘEJNĚ NABÍZENÉ CENNÉ PAPÍRY
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 78a  
§ 78b - Spolupráce a volný pohyb v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru
§ 78c - Veřejná nabídka
§ 78d  
§ 78e  
§ 78f - Spolupráce a volný pohyb v rámci Evropské unie
§ 78g  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FINANČNÍHO TRHU
§ 79 - Odborná péče
§ 79a - zrušen
§ 80 - Povinnost mlčenlivosti
§ 80a - Výroční zpráva
§ 80b - Pololetní zpráva
§ 80c - Ostatní povinnosti emitenta registrovaného cenného papíru
§ 80d  
§ 81 - Využívání důvěrných informací
§ 81a - Garanční fond obchodníků s cennými papíry
§ 81b  
§ 81c  
§ 81d  
§ 82 - Státní dozor
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Opatření k nápravě a pokuty
§ 87  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 87a  
§ 87b  
§ 87c  
§ 87d  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - zrušen
§ 91  
§ 91a  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99 - zrušen
§ 103 - Účinnost
Zavřít
MENU