66/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 025 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 21. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
66

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb.



ZÁKON
o geologických pracích


    Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Účel zákona

    Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě a v technice.


§ 2
Geologické práce

    (1) Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky, který zahrnuje

    a)   zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,
    b)   vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
    c)   vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
    d)   zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Geologické práce
ČÁST DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ
§ 3 - Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti
§ 4 - Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum
§ 4a  
§ 4b - Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum
ČÁST TŘETÍ - PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ
§ 5 - zrušen
§ 6 - Projektování geologických prací
§ 7 - Evidence geologických prací
§ 8 - zrušen
§ 9 - Provádění geologických prací
§ 9a - Podávání návrhů a oznámení
§ 10 - Vyhodnocování geologických prací
§ 11 - Návratnost prostředků za geologické práce
§ 12 - Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací
§ 13 - Využití výsledků geologických prací při územním plánování
§ 14 - Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání
§ 15 - Ochrana výzkumných a průzkumných děl
§ 16 - Náhrada škody
§ 17 - Státní geologická služba
§ 18 - zrušen
ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA A SANKCE
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Sankce
§ 21 - Zrušení průzkumného území
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 22a  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU