54/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 020 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 15. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 1/1992 Sb.,
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 590/1992 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb.,
zákonem č. 37/1993 Sb., zákonem č. 74/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb. a zákonem č. 217/2000 Sb.
ZÁKON

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku


    Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

PŮSOBNOST ZÁKONA


§ 1


    Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.


§ 2

    Tento zákon neupravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní právní předpis.1)


§ 3

    Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru nebo člen družstva, jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a jde-li o zjišťování a používání průměrného výdělku též zaměstnanec v obdobném pracovním vztahu.2)


ČÁST DRUHÁ

MZDA A ODMĚNA
ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST


§ 4

Obecná ustanovení

    (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.

    (2) Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - MZDA A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 4 - Obecná ustanovení
§ 4a - Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty
§ 5 - Mzda a náhradní volno za práci přesčas
§ 6 - Mzda a náhrada mzdy za svátek
§ 7 - Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
§ 8 - Mzda při výkonu jiné práce
§ 9 - Mzda při vadné práci
§ 10 - Splatnost mzdy
§ 11 - Výplata mzdy
§ 12 - Srážky ze mzdy
§ 13 - Naturální mzda
§ 14 - Minimální mzdové tarify
§ 15 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - NORMOVÁNÍ PRÁCE
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
§ 17 - Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20 - zrušen
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU