45/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 016 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 8. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
45

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 122/1993 Sb.,
zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 74/1994 Sb., zákonem č. 117/1994 Sb.,
zákonem č. 156/1994 Sb., zákonem č. 224/1994 Sb., zákonem č. 84/1995 Sb., zákonem č. 94/1996 Sb.,
zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 12/1998 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 30/2000 Sb.,
zákonem č. 105/2000 Sb., zákonem č. 214/2000 Sb., zákonem č. 368/2000 Sb. a zákonem č. 370/2000 Sb.ZÁKON

o konkursu a vyrovnání


    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1


    (1) Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

    (2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

    (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 1a  
§ 2  
§ 3 - Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu
ČÁST DRUHÁ - KONKURS
§ 4 - Návrh na prohlášení konkursu
§ 4a  
§ 4b  
§ 5 - Záloha na náklady konkursu
§ 5a - Ochranná lhůta
§ 5b  
§ 5c  
§ 5d  
§ 5e  
§ 5f - zrušen
§ 6 - Konkursní podstata
§ 7 - Účastníci konkursu
§ 8 - Správce podstaty
§ 9  
§ 9a - Předběžný správce
§ 9b  
§ 9c  
§ 9d - Součinnost poskytovaná správci
§ 9e  
§ 9f  
§ 10 - Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor
§ 11  
§ 11a  
§ 12 - Dohled soudu
§ 12a - Prohlášení konkursu
§ 13  
§ 13a  
§ 13b  
§ 14 - Účinky prohlášení konkursu
§ 14a  
§ 14b  
§ 15 - Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů
§ 16  
§ 17 - Zjištění podstaty
§ 17a  
§ 17b  
§ 17c  
§ 18  
§ 18a  
§ 19  
§ 20 - Přihlášky pohledávek
§ 21 - Přezkumné jednání
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 25a  
§ 25b  
§ 26 - Společné jmění manželů
§ 26a  
§ 26b  
§ 27 - Zpeněžení
§ 27a  
§ 27b  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Rozvrh
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Nucené vyrovnání
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Zrušení konkursu
§ 44a  
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - VYROVNÁNÍ
§ 46 - Návrh na vyrovnání
§ 47  
§ 48 - Účastníci vyrovnání
§ 49 - Účinky podání návrhu
§ 50 - Rozhodnutí o návrhu
§ 51  
§ 52 - Účinky povolení vyrovnání
§ 53 - Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání
§ 54 - Přednostní pohledávky
§ 55 - Společné jmění manželů
§ 56 - Přihlášky pohledávek
§ 57 - Seznam přihlášek
§ 58 - Vyrovnací jednání
§ 59 - Popření pohledávky
§ 60 - Potvrzení vyrovnání
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Účinky potvrzeného vyrovnání
§ 64 - Následky neplnění
§ 65 - Následky podvodných jednání
§ 66 - Zastavení a skončení vyrovnání
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 66a - Ustanovení o řízení
§ 66b  
§ 66c  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 67  
§ 67a - Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka
§ 67b  
§ 67c - Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě
§ 67d - zrušen
§ 68 - Vztah k restitučním nárokům
§ 68a - zrušen
§ 69 - Konkursy s cizím prvkem
§ 70 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Účinnost
Zavřít
MENU