32/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 10. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
32

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. ledna 2001
o evidenci dopravních nehod


Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 123 odst. 5 zákona:


Úvodní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod.

§ 2

Pojmy

    Pro účely vedení záznamů v evidenci dopravních nehod se považuje

    a)   za účastníka dopravní nehody (dále jen "účastník") každý, kdo se v čase a místě dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Evidence dopravních nehod
§ 4 - Evidence údajů o účastníkovi dopravní nehody
§ 5 - Evidence údajů o vozidle
§ 6 - Evidence údajů o pozemní komunikaci v místě a době dopravní nehody
§ 7 - Evidence časových, lokačních a doplňujících údajů o dopravní nehodě
§ 8 - Způsob vedení evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU