115/2001 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Částka: 052 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. ledna 1981 byla ve Štrasburku přijata Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

        Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 8. září 2000.

        S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 9.  července 2001.

        Při ratifikaci Úmluvy bylo v souladu s článkem 13 Úmluvy učiněno oznámení České republiky, že pověřeným úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

        Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 2 dne 1. října 1985. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. listopadu 2001.

        Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ÚMLUVA

O OCHRANĚ OSOB SE ZŘETELEM
NA AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Štrasburk 28. 1. 1981

PREAMBULE


        Členské státy Rady Evropy, signatáři této Úmluvy,

        majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy, založené zejména na úctě k právu, jakož i k lidským právům a základním svobodám;

        majíce na zřeteli, že je žádoucí rozšířit ochranu práv a základních svobod každého, zejména právo na soukromý život, se zřetelem k zesílenému toku automatizovaně zpracovávaných osobních údajů přes hranice;
. . .

Zavřít
MENU