482/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 18. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

482

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 391a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb. a vyhlášky č. 234/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se slova "vytvořená podle senátů (samosoudců)" nahrazují slovy ", která se vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce".

      2. § 2 včetně nadpisu zní:


"§ 2

Rozvrh práce

      (1) Rozvrh práce vydá předseda soudu nejpozději do konce každého roku pro příští kalendářní rok.

      (2) V rozvrhu práce musí být vždy

a)
jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b)
stanoven způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určeném oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU