475/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

475

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a
chemických rozborech vzorků hnojiv


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, se mění takto:

      1. V § 9 odst. 3 se slova ", které jsou reprodukovatelné a mají co nejvyšší záchytnost mikroorganismů" nahrazují slovy "uvedenými v příloze č. 3".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU