461/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Částka: 132 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. listopadu 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

461

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, (dále jen "zákoník"), zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákon č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., a zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

      2. § 5 se zrušuje.

      3. § 7 až 9 se zrušují.

      4. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Dovolenou vyčerpanou podle § 108 odst. 4 zákoníku před nástupem rodičovské dovolené nelze z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.".

      5. V § 11 odst. 3 se zrušují slova "jednoho týdne, a jde-li o mladistvého zaměstnance, v délce".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU