455/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 5. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

455

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 5. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3 a § 48 odst. 1, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

      Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, se mění takto:

      1. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

      "(2) Mimořádná preventivní prohlídka se vykoná na žádost provozovatele dráhy nebo drážní dopravy4) u osob uvedených v § 1 odst. 1

a)
na základě nařízení drážního správního úřadu,3)

b)
vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy,

c)
při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než osm týdnů,

d)
po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle zvláštních předpisů,5)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU