451/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 16. října 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

451

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 2000,

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 8, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

      (1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být použity zakázané látky a zakázané produkty uvedené v příloze č. 1.

      (2) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2.


§ 2

Nežádoucí látky a produkty

      (1) Nežádoucí látky a produkty včetně jejich maximálně přípustných obsahů v krmivech jsou uvedeny v příloze č. 3 v části I. a v části II. A a II. B vyhlášky.

      (2) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 3 v části II. A ve sloupci 2, u nichž obsah nežádoucích látek a produktů podle sloupce 1 překračuje maximálně přípustné obsahy stanovené v části I. ve sloupci 3 pro danou krmnou surovinu, mohou být

a)
dodávány k dalšímu zpracování pouze do výrobních provozů splňujících podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. c) bodě 2 zákona a v § 4 odst. 3 písm. d) vyhlášky, nebo

b)
použity k výrobě krmných směsí pro vlastní potřebu po splnění povinnosti stanovené v ustanovení § 4 odst. 6 zákona a požadavků podle § 4 odst. 5 vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL PRVNÍ  
§ 1 - Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci
§ 2 - Nežádoucí látky a produkty
§ 3 - Radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů
§ 4 - Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízenía vedení evidence u výrobců
§ 5 - Požadavky na dodavatele nebo dovozce uvádějící do oběhudoplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva
§ 6 - Požadavky na evidenci pro distributory a dovozce, kteří nemajív držení a uvádějí do oběhu doplňkové látky nebo premixynebo určitá proteinová krmiva
ODDÍL DRUHÝ - KRMNÉ SUROVINY A URČITÁ PROTEINOVÁ KRMIVA3)
§ 7  
§ 8 - Určitá proteinová krmiva
§ 9  
§ 10  
ODDÍL TŘETÍ - DOPLŇKOVÉ LÁTKY, PREMIXY A NOSIČE
§ 11 - Doplňkové látky
§ 12 - Premixy a nosiče
§ 13  
§ 14  
ODDÍL ČTVRTÝ - KOMPLETNÍ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA
§ 15  
§ 16 - Požadavky na jakost
§ 17  
ODDÍL PÁTÝ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝROBU, ZPRACOVÁNÍ, DOVOZ A UVÁDĚNÍDO OBĚHU
§ 18  
§ 19 - Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů
§ 20 - Registrace distributorů
§ 21 - Biologické zkoušení
§ 22  
§ 23 - Evidence výsledků
ODDÍL SEDMÝ - OZNAČOVÁNÍ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ
§ 24  
§ 25 - Označování krmných surovin
§ 26 - Označování určitých proteinových krmiv
§ 27 - Označování doplňkových látek
§ 28 - Označování premixů
§ 29 - Označování kompletních a doplňkových krmiv
§ 30 - Označování dietních krmiv
§ 31 - Zrušovací ustanovení
§ 32  
Příloha č. 1 - ZAKÁZANÉ LÁTKY A PRODUKTY
Příloha č. 2 - SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI
Příloha č. 3 - NEŽÁDOUCÍ LÁTKY A PRODUKTY
Příloha č. 3 - Nežádoucí látky a produkty
Příloha č. 3 - Nežádoucí látky a produkty
Příloha č. 4 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ U VÝROBCŮ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK, URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV, PREMIXŮ, KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH LÁTEK NEBO PREMIXŮ
Příloha č. 5 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH KRMIV
Příloha č. 6 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE A DODAVATELE DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV
Příloha č. 7 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE A DODAVATELE PREMIXŮ
Příloha č. 8 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH LÁTEK NEBO PREMIXŮ
Příloha č. 9 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE KRMNÝCH SMĚSÍ S POUŽITÍM KRMNÝCH SUROVIN S NADLIMITNÍM OBSAHEM NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK A PRODUKTŮ
Příloha č. 10 - POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ PŘÍLOHY č. 6,7 a 8
Příloha č. 11 - KRMNÉ SUROVINY
Příloha č. 11 - ZÁKLADNÍ SEZNAM KRMNÝCH SUROVIN
Příloha č. 11 - DOPLŇUJÍCÍ SEZNAM KRMNÝCH SUROVIN PLATNÝ DO 31.12.2001
Příloha č. 11 - KRMNÉ SUROVINY NEUVEDENÉ V ČÁSTI B a B1
Příloha č. 12 - URČITÁ PROTEINOVÁ KRMIVA
Příloha č. 13 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY KRMNÝCH SUROVIN A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV
Příloha č. 14 - DOPLŇKOVÉ LÁTKY
Příloha č. 14 - OBECNÁ USTANOVENÍ
Příloha č. 14 - Seznam doplňkových látek, které smějí být uváděny do oběhu jen registrovanými výrobci, dodavateli nebo dovozci a dodávány jen do povolených registrovaných výrobních provozů pro výrobu premixů, a dále dodávány jako premixy jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům (§ 3 odst. 9 a 10 a § 4 zákona)
Příloha č. 14 - Seznam doplňkových látek, které smějí být dodávány jen do registrovaných výrobních provozů pro výrobu premixů a ve formě premixů registrovaným výrobcům krmiv s použitím premixů (§ 3 odst. 10 a 11 zákona)
Příloha č. 14 - Doplňkové látky skupiny Stimulátory růstu, Antikokcidika a Chemoterapeutika
Příloha č. 14 - Doplňkové látky ze skupin Stimulátory růstu, Antikokcidika a Chemoterapeutika
Příloha č. 14 - Doplňkové látky ze skupin Stopové prvky, Konzervanty, Mikroorganizmy, Enzymy, Barviva, Pojiva, Vitamíny, Regulátory kyselosti, Zchutňovadla, Emulgátory, Stabilizátory, zahušťující a želírující látky, Antioxidanty a Radionuklidní pojiva - část I
Příloha č. 14 - Seznam doplňkových látek, jejichž povolení je vázáno na osobu zodpovědnou za jejich uvádění do oběhu, a jejichž výrobci jsou uvedeni v části C1 a C2.
Příloha č. 15 - POŽADAVKY NA KRMIVA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL VÝŽIVY (DIETNÍ KRMIVA)
Příloha č. 15 - Požadavky na krmiva pro zvláštní účel výživy (dietní krmiva)
Příloha č. 16 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Příloha č. 17 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Příloha č. 18 - DALŠÍ NÁLEŽITOSTI K ŽÁDOSTI O REGISTRACI VÝROBCE A VÝROBNÍHO PROVOZU NEBO DOVOZCE NEBO DODAVATELE
Příloha č. 19 - BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ
Příloha č. 20 - ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ KRMIV
Příloha č. 21 - ZKOUŠENÍ KONZERVAČNÍ ÚČINNOSTI
Příloha č. 22 - ZKOUŠENÍ JAKOSTI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Příloha č. 23 - BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV
Příloha č. 23 - BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV
Příloha č. 24 - SOUHRNNÁ DOKUMENTACE BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ
Příloha č. 25 - MONOGRAFIE K SOUHRNNÉ DOKUMENTACI BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK
Příloha č. 26 - DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Příloha č. 27 - DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Příloha č. 28 - VÝPOČET ENERGIE U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV
Příloha č. 29 - SKUPINY SUROVIN PRO UVÁDĚNÍ DRUHŮ KRMNÝCH SUROVIN V OZNAČOVÁNÍ KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Příloha č. 30 - SKUPINY SUROVIN PRO UVÁDĚNÍ DRUHŮ KRMNÝCH SUROVIN V OZNAČOVÁNÍ KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Zavřít
MENU