447/2000 Sb.Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka: 124 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 381/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
447

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. prosince 2000

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost
zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech


      Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

      Toto nařízení stanoví způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných organizačními složkami státu,1) státními fondy,2) územními samosprávnými celky3) a příspěvkovými organizacemi4) na platy a na odměny za pracovní pohotovost (dále jen "prostředky na platy") podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech5) (dále jen "zákon").


Usměrňování prostředků na platy organizačních složek státu,
státních fondů a územních samosprávných celků

§ 2

      (1) Výše prostředků na platy organizační složky státu a státního fondu se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků státního rozpočtu a rozpočtu státního fondu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

      (2) Objem prostředků na platy stanoví pro organizační složku státu a státní fond příslušný správce kapitoly státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,6) na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.7)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy a rozsah působnosti
§ 2 - Usměrňování prostředků na platy organizačních složek státu,státních fondů a územních samosprávných celků
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Usměrňování prostředků na platypříspěvkových organizací
§ 6  
§ 7 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU