440/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 6. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 6. prosince 2000,

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

§ 1

Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění
s výjimkou nemocničních nákaz

(K § 62 odst. 1 zákona)

      (1) Hlášení

a)
nově zjištěných onemocnění nebo recidiv tuberkulózy či jiných mykobakterióz, o úmrtí na tuberkulózu osob neevidovaných ve skupině aktivní tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy (dále jen "tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza podléhající hlášení") a o zjištění tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy u osob neevidovaných ve skupině aktivní tuberkulózy, které zemřely z jiné příčiny, se podává na tiskopisu označeném "Povinné hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz";

b)
u osob dispenzarizovaných ve skupině aktivní tuberkulózy podává se jednou ročně na tiskopisu označeném "Kontrolní hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz"; tento tiskopis se použije i při zjištění úmrtí osoby dispenzarizované ve skupině aktivní tuberkulózy a dále při zjištění, že osoba dispenzarizovaná v uvedené skupině aktivní tuberkulózu nebo mykobakteriózu nemá, a po přeřazení takové osoby do skupiny inaktivní tuberkulózy;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
§ 1 - Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocněnís výjimkou nemocničních nákaz
§ 2 - Způsob hlášení nemocničních nákaz
§ 3 - Seznam infekčních onemocnění,při nichž se nařizuje izolacena lůžkových odděleních nemocnic, a nemocí,jejichž léčení je povinné
§ 4 - Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajícíchčinnosti epidemiologicky závažné
§ 5 - Náležitosti návrhu k provádění výkonů,při nichž je porušována integrita kůže
§ 6 - Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálua náležitosti žádanky
§ 7 - Požadavky na umístění a přístrojovéa materiálové vybavení laboratoře provádějící laboratornívyšetření na virus lidského imunodeficitu
ČÁST DRUHÁ - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍNEBO ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 8 - Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnickýchzařízeních nebo ústavech sociální péče
§ 9 - Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce a dezinfekce
§ 10 - Manipulace s prádlem
§ 11 - Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péčea ústavů sociální péče
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12  
§ 13  
Zavřít
MENU