411/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

411

ZÁKON

ze dne 26. října 2000,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. I

      Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odstavec 1 zní:

      "(1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.".

      2. V § 2 odst. 3 se za slovo "číselný" vkládá čárka a slova "nebo slovní" se nahrazují slovy "slovní nebo grafický".

      3. V § 2 odst. 6 se slovo "všechna" zrušuje.

      4. V § 2 odstavec 8 zní:

      "(8) Identifikační číslo je číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu.".

      5. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

      "(9) Zemědělskou činností se rozumí pro účely tohoto zákona zemědělská výroba (rostlinná a živočišná) včetně zelinářství, zahradnictví, včelařství, rybářství, chovu kožešinových a jiných zvířat, dále lov a odchyt zvěře, výroba zemědělských výrobků, pěstování lesa a těžba dřeva, jakož i poskytování služeb pro zajištění těchto činností.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU