367/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku

Čl. I

      Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

      1. V části první hlavě čtvrté se v § 40a za text "§ 49a," vkládá text "§ 55,".

      2. V části první se doplňuje hlava pátá, která zní:


"HLAVA PÁTÁ

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

§ 52

      (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

      (2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU