366/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

366

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu,
ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o geologických pracích
a o Českém geologickém úřadu

Čl. I

      Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., se mění takto:

      1. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:


"§ 2

Geologické práce

      (1) Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky, který zahrnuje

a)
zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,

b)
vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,

c)
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,

d)
zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o geologických pracícha o Českém geologickém úřadu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU