365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 23. října 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

365

ZÁKON

ze dne 14. září 2000

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon stanoví určitá práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Tímto zákonem se rovněž zřizuje Úřad pro veřejné informační systémy a vymezuje jeho působnost v této oblasti.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků;

b)
informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností;

c)
správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá;

d)
provozovatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Informační systémy veřejné správy
§ 4 - Úřad pro veřejné informační systémy
§ 5 - Orgány veřejné správy
§ 6 - Atestace
§ 7 - Sankce
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušení Úřadu pro státní informační systém
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jinýchústředních orgánů státní správy České republiky
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU