363/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

363

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odstavec 11 zní:

      "(11) Podkladovými materiály jsou bezpečnostní dotazník, výpis z evidence Rejstříku trestů2) a prohlášení navrhované osoby k osobnostní způsobilosti (dále jen "prohlášení k osobnostní způsobilosti") nebo posudek o osobnostní způsobilosti.".

      2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a) zní:


"§ 8a

Ministerstvo obrany

      (1) Ministerstvo obrany zajišťuje a v rozsahu stanoveném tímto zákonem provádí se souhlasem Úřadu bezpečnostní prověrky II. stupně navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k Ministerstvu obrany nebo k ozbrojeným silám České republiky nebo které vykonávají vojenskou činnou službu6a) nebo jsou studenty vojenských škol, a vydává a odnímá osvědčení těmto osobám.

      (2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 je Ministerstvo obrany oprávněno

a)
využívat informace z evidencí Ministerstva vnitra a z evidencí Policie České republiky,

b)
získávat potřebné informace v nezbytném rozsahu u orgánů státu, organizací a právnických osob,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU