346/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. září 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 13. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
346

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odstavec 1 zní:

      "(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí

a)
železničním spodkem těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, včetně dopravních ploch,

b)
tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,

c)
stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,

d)
dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU