340/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

340

ZÁKON

ze dne 7. července 2000,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích

Čl. I

      Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., se mění takto:

      1. V § 6 odst. 2 písm. b) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

"9.
způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky člena nesmí přesáhnout 50 000 Kč za kalendářní rok.".

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

      2. V § 8 odst. 7 se slova "seznamu stran a hnutí" nahrazují slovy "rejstříku stran a hnutí".

      3. V § 8 se doplňuje odstavec 8, který zní:

      "(8) Vznik strany a hnutí, jejich název, zkratku a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů ode dne registrace Českému statistickému úřadu.".

      4. § 9 včetně nadpisu zní:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a vpolitických hnutích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodunemovitostí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU