322/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů

Částka: 090 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. září 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 25. září 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 371/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2000,

kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů


      Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:


§ 1

      Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek se jeho právní poměry řídí vzorovými stanovami uvedenými v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.


Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 322/2000 Sb.


Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

      Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb., (dále jen "zákon"). Pokud společenství nepřijme jiné stanovy, řídí se těmito vzorovými stanovami.


Čl. I

Předmět činnosti

      1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně, (dále jen "správa domu") a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha k nařízení - Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Čl. I - Předmět činnosti
Čl. II - Orgány společenství
Čl. III - Shromáždění
Čl. IV - Výbor
Čl. V - Pověřený vlastník
Čl. VI - Vznik členství, evidence členů společenství
Čl. VII - Práva a povinnosti člena společenství
Čl. VIII - Zánik členství ve společenství
Čl. IX - Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby
Čl. X - Hospodaření společenství
Čl. XI - Zánik společenství
Zavřít
MENU