309/2000 Sb.Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

ZÁKON

ze dne 9. srpna 2000

o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění
obrany státu a o změně živnostenského zákona


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBRANNÁ STANDARDIZACE,
KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ
JAKOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB URČENÝCH
K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

HLAVA I

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ
JAKOSTI

§ 1

      (1) Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen "Úřad"). Sídlem Úřadu je Praha. Úřad má celostátní působnost a je podřízen Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo").

      (2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje1) nebo služebně zařazuje2) a odvolává ministr obrany (dále jen "ministr").

      (3) Úřad při plnění svých úkolů podle tohoto zákona spolupracuje zejména

a)
s ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, a

b)
s příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO"), obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.


HLAVA II

OBRANNÁ STANDARDIZACE

§ 2

Obecná ustanovení

      (1) Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO (dále jen "standardizační dohoda"), tvorba českého obranného standardu (dále jen "standard") a způsob jeho provádění.

      (2) Standardizační dohoda umožňuje zavedení stejné nebo podobné výzbroje, munice a jiného materiálu a stejných nebo podobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické a administrativní.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBRANNÁ STANDARDIZACE,KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍJAKOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB URČENÝCHK ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU
HLAVA I - ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍJAKOSTI
§ 1  
HLAVA II - OBRANNÁ STANDARDIZACE
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3 - Působnost Úřadu při obranné standardizaci
§ 4 - Standard
§ 5 - Tvorba standardu
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA III - KATALOGIZACE
§ 9 - Obecná ustanovení
§ 10 - Působnost Úřadu při katalogizaci
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Práva a povinnosti uživatele
§ 14 - Práva a povinnosti dodavatele
§ 15 - Práva a povinnosti agentury
§ 16  
HLAVA IV - STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
§ 17 - Obecná ustanovení
§ 18 - Působnost Úřadu při státním ověřování jakosti
§ 19  
§ 20 - Provádění státního ověřování jakosti
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náhrada za provádění státního ověřování jakosti
§ 24 - Odborný dozor
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Konečná kontrola
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Audity jakosti
§ 31  
§ 32 - Působnost správního řádu
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU