307/2000 Sb.Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 7. září 2000
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem 185/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

307

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000

o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých
souvisejících zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZEMĚDĚLSKÉ SKLADNÍ LISTY A ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNÉ SKLADY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem tohoto zákona je

a)
upravit vydávání zemědělských skladních listů k vybraným zemědělským produktům (dále jen "zboží") uskladněným v zemědělských veřejných skladech a nakládání s nimi jako s listinnými cennými papíry, se kterými je spjato vlastnické právo k uskladněnému zboží, způsob vzniku a výkonu zástavního práva,

b)
stanovit podmínky pro zřizování a provozování zemědělských veřejných skladů,

c)
upravit státní dozor nad provozováním zemědělských veřejných skladů.


§ 2

Základní pojmy

      (1) Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.

      (2) Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen "provozovatel") je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.

      (3) Zemědělský veřejný sklad je vymezený objekt provozovatele splňující podmínky podle tohoto zákona, v němž je činnost zemědělského veřejného skladu provozována.

      (4) Provozováním zemědělského veřejného skladu je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží podle tohoto zákona.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ SKLADNÍ LISTYA ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNÉ SKLADY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Úschova zboží
HLAVA II - ZEMĚDĚLSKÝ SKLADNÍ LIST
§ 4 - Zemědělský skladní list
§ 5 - Práva spojená se zemědělským skladním listema jeho částmi
§ 6 - Vystavení zemědělského skladního listu
§ 7 - Výměna, rozdělení a umořenízemědělského skladního listu
§ 8 - Převody zemědělského skladního listu
§ 9 - První rubopis zástavního listu
§ 10 - Další rubopisy
§ 11 - Prodej zástavy
§ 12 - Dražba zboží
§ 13 - Jiný prodej zboží
§ 14 - Ukončení platnosti zemědělského skladního listu
HLAVA III - ZEMĚDĚLSKÝ VEŘEJNÝ SKLAD
§ 15 - Povolení k provozování zemědělskéhoveřejného skladu
§ 16  
§ 17 - Provozní řád
§ 18 - Nabídkový ceník služeb
§ 19 - Skladní kniha
§ 20 - Další povinnosti provozovatele
§ 21 - Vedoucí zemědělského veřejného skladu
§ 22 - Odpovědnost za škodu
§ 23 - Pojištění
§ 24 - Vydání zboží
HLAVA IV - STÁTNÍ DOZOR
§ 25 - Předmět státního dozoru
§ 26 - Zvláštní opatření
§ 27 - Sankce
§ 28 - Zahájení správního řízení a výnosy z pokut
§ 29 - Kontrolní oprávnění
§ 30 - Vztah k některým obecným právním předpisům
§ 31 - Vztah ke konkurzu a výkonu rozhodnutí
§ 32  
§ 33 - Vztah ke správnímu řádu
§ 34 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenných papírech
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství
§ 36  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákonao správních poplatcích
§ 37  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU