306/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

306

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

      "(2) Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis.1a)

_____________________________
1a)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.".

      2. V § 2 písm. a) se slova "o léčiva1) a omamné nebo psychotropní látky,2)" včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) nahrazují slovy "o léčiva1) a omamné nebo psychotropní látky;2) za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,".

Poznámky pod čarou č. 1) a 2) znějí:

_____________________________
"1)
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU