293/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 326/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

293

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

      (2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují vážicí zařízení, která slouží k určení hmotnosti tělesa s využitím působení gravitace na toto těleso. Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností. Za váhy s neautomatickou činností se považují váhy, které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - Základní požadavky (váh)
Příloha č. 2 - Postupy posuzování shody
Příloha č. 3 - Technická dokumentace (konstrukce, výroba a funkce výrobku)
Příloha č. 4 - Označování (váh)
Příloha č. 5 - Minimální požadavky, které musí být vzaty v úvahu při autorizaci
Zavřít
MENU