293/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 326/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


293

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují vážicí zařízení, která slouží k určení hmotnosti tělesa s využitím působení gravitace na toto těleso. Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností. Za váhy s neautomatickou činností se považují váhy, které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu.

(3) Toto nařízení se vztahuje na všechny váhy s neautomatickou činností (dále jen váhy).

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou

a

váhy, které slouží pro

1

určování hmotnosti pro účely obchodního styku,

2

určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

3

určování hmotnosti při uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,

4

určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,

5

určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

6

určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků;

b

všechny ostatní aplikace, které nejsou uvedeny v písmenu a).

(2) Váhy používané pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.

(3) V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou použita pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), se základní požadavky na taková zařízení nevztahují.

(4) Pokud jsou základní požadavky na váhy konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) a vlastnosti vah jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

(5) Stejný právní význam jako harmonizované české technické normy mají zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce před uvedením vah na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a

přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď

1

prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo

2

ES ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;

b

ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(2) Výrobce nebo dovozce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, českou značku shody2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a označení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b

identifikační údaje o vahách (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,

c

popis a funkce vah (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),

d

seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,

e

údaje o použitém postupu posuzování shody,

f

údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,

g

potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti vah splňují základní požadavky,

h

datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 4

(1) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen zplnomocněný zástupce).

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje před uvedením na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a

ES přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď

1

prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo

2

ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;

b

ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, označení CE.3) Označení CE a požadované doplňující údaje podle přílohy č. 4 bodu 1 musí být na vahách, u nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. U všech ostatních vah musí být nápisy uvedené v příloze č. 2 bodě 2 připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.

(4) Pokud váhy používané pro aplikace podle § 2 odst. 1 písm. a) obsahují nebo jsou připojeny na zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto zařízení musí být označeno symbolem omezujícím jeho použití podle přílohy č. 4 bodu 3. Symbol připevněný na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.

§ 5

Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona) pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Váhy uváděné na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení mohou nejpozději do 1. července 2002 splňovat namísto základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení požadavky stanovené českými technickými normami a shoda s těmito požadavky může být namísto postupů stanovených v § 3 posouzena schválením typu a ověřením podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Úkoly autorizované osoby plní do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, Český metrologický institut,5) který k české značce shody připojuje identifikační číslo 250.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2000, s výjimkou § 2 odst. 5 a § 4, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, § 3 pozbývá platnosti.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

1

Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS .

2

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

3

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

5

§ 14 zákona č. 505/1990 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Základní požadavky (váh)

Příloha PDF (445 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Postupy posuzování shody

Příloha PDF (456 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Technická dokumentace (konstrukce, výroba a funkce výrobku)

Příloha PDF (41 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Označování (váh)

Příloha PDF (103 kB)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Minimální požadavky, které musí být vzaty v úvahu při autorizaci

Příloha PDF (36 kB)
Zavřít
MENU