292/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, se mění takto:

      1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:


"§ 1

      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.

      (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výrobky, které byly vyrobeny nebo jsou zjevně určeny k tomu, aby je děti ve věku do 14 let používaly na hraní, s výjimkou výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "hračky").

      (3) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost anebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

      (4) Za podmínek, za kterých se uvádí na trh, a se zřetelem na obvyklou a předvídatelnou dobu používání musí hračka vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení.

      (5) Pro účely tohoto nařízení znamená výraz "uvedení na trh" jak prodej, tak i bezplatnou distribuci.

      (6) Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují základní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU