291/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 2. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 490/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

291

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se stanoví grafická podoba označení CE


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., k provedení § 13 odst. 6 zákona:


§ 1

      (1) Grafická podoba označení CE je uvedena v příloze k tomuto nařízení.

      (2) Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce dané mřížkou na obrázku.

      (3) Jednotlivé části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm, pokud jiné nařízení vlády nestanoví jinak.


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha č. 1 - Vzor grafické podoby označení CE
Zavřít
MENU