290/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 26/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, se mění takto:

      1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

      "(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou1a) stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.
1a)
Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

      2. V § 1 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i)
evropské schválení pro materiály je technický dokument, v němž jsou definovány vlastnosti materiálů určených k opakovanému použití při výrobě tlakových zařízení, na který se nevztahuje žádná harmonizovaná česká technická norma (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraniční technická norma přejímající ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU