288/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 27/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se vkládá odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

      "(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výtahy.

_____________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.
2)
Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

      2. V § 1 odst. 2 písm. b) se číslice "2" nahrazuje číslicí "4".

      3. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

      "(4) Za dodavatele výtahu se pro účely tohoto nařízení považuje jejich výrobce nebo jejich dovozce.3)

_____________________________
3)
§ 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU