287/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

287

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na spotřebiče plynných paliv


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, se mění takto:

      1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek po čarou č. 1) a 1a) zní:

      "(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

_____________________________
1)
Směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států, vztahujících se ke spotřebičům plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS .
2)
Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2.

      2. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slovo "ohřev" vkládá slovo "užitkové" a slova "s ventilátorem" se nahrazují slovy "s nuceným proudem vzduchu".

      3. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo "skupiny" vkládají slova "s výjimkou hořáků s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené".

      4. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU