283/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

283

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení,
ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

      "(1) Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou.2)

_____________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22.června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES .
2)
Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 se zrušuje.

      2. V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)
vyměnitelné přídavné zařízení, kterým je strojní zařízení pozměňující funkci strojního zařízení, které je uváděno na trh za účelem připojování ke strojnímu zařízení nebo k řadě různých strojních zařízení, nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl nebo nástroj.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU