282/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 18/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, se mění takto:

      1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

      "(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU