257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

257

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
(zákon o Probační a mediační službě)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

HLAVA I

ZŘÍZENÍ, ORGANIZACE A ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY

Probační a mediační služba

§ 1

      (1) Zřizuje se Probační a mediační služba, která provádí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem1) úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.

      (2) Probační a mediační služba je organizační složkou státu a účetní jednotkou.


§ 2

      (1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.

      (2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
HLAVA I - ZŘÍZENÍ, ORGANIZACE A ČINNOSTPROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY
§ 1 - Probační a mediační služba
§ 2  
§ 3 - Organizace Probační a mediační služby
§ 4 - Činnost Probační a mediační služby
§ 5 - Součinnost Probační a mediační služby se státními orgány a dalšími institucemi
HLAVA II - ÚŘEDNÍCI A ASISTENTI
§ 6 - Postavení úředníků a asistentů
§ 7 - Práva a povinnosti úředníků a asistentů
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vedoucí střediska Probační a mediační služby
HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍSLUŽBY
§ 11  
§ 12 - Rada pro probaci a mediaci
HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU