256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

256

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

§ 1

      (1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze.

      (2) Fond v souladu s tímto zákonem a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a na základě nařízení vlády vydaných k provedení tohoto zákona provádí opatření a zavádí tržní pořádky pro stabilizaci trhů se zemědělskými výrobky a potravinami s cílem minimalizace výkyvů cen na domácím trhu tím, že

a)
poskytuje finanční podporu ve formě

1.
intervenční podpory,

2.
kompenzační podpory,

3.
podpory pro skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin,

4.
podpory pro zajištění odbytu zemědělských výrobků a potravin na domácím trhu,

5.
podpory za uvádění půdy do klidu,

6.
podpory nepotravinářského využití zemědělské produkce,

7.
podpory programů na zvýšení spotřeby zemědělských výrobků a potravin,

8.
podpory prodeje zemědělských výrobků a potravin pro humanitární, sociální a podobné účely, včetně potravinové pomoci

(dále jen "podpora"),

b)
provádí intervenční nákup zemědělských výrobků a potravin za intervenční ceny a zajišťuje případné zpracování tohoto zboží,

c)
prodává jím nakoupené zemědělské výrobky a potraviny ke spotřebě na domácím trhu nebo na vývoz anebo poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Povinnosti Fondu
§ 5  
§ 6 - Rozpočet Fondu
§ 7 - Orgány Fondu
§ 8 - Prezidium
§ 9 - Ředitel a jeho zástupce
§ 10 - Dozorčí rada
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Sankce
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním rozpočtu České republikyna rok 1993
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Správy státníchhmotných rezerv
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - Změna celního zákona
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 21  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU