254/2000 Sb.Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 14. dubna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

254

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


AUDITOR, POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH
SLUŽEB, KOMORA AUDITORŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I

Úvodní ustanovení

§ 1

      Tento zákon upravuje postavení a činnost auditorů, auditorských společností, asistentů auditora, podmínky, za nichž mohou být poskytovány auditorské služby, a vznik, postavení a působnost Komory auditorů České republiky (dále jen "Komora").


§ 2

      (1) Auditorskými službami se rozumí

a)
ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv1) (dále jen "audit"),

b)
ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů,

c)
ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

      (2) Auditorské služby podle tohoto zákona je oprávněn poskytovat auditor a auditorská společnost.

      (3) Auditorem je ten, kdo je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou.

      (4) Auditorskou společností je obchodní společnost, která je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou. Jménem auditorské společnosti mohou auditorské služby poskytovat pouze auditoři.

      (5) Auditor je při poskytování auditorských služeb nezávislý; je vázán pouze právními předpisy. Auditor je rovněž povinen dodržovat auditorské směrnice a profesní předpisy vydané Komorou.

      (6) Poskytuje-li auditor auditorské služby jménem auditorské společnosti, nesmějí společníci, akcionáři nebo vedoucí pracovníci této auditorské společnosti, kteří nejsou auditory, zasahovat do poskytování auditorských služeb způsobem, který může ohrozit nezávislost auditora při poskytování těchto služeb.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - AUDITOR, POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCHSLUŽEB, KOMORA AUDITORŮČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - PŘEDPOKLADY PRO POSKYTOVÁNÍAUDITORSKÝCH SLUŽEB
§ 3 - Podmínky pro zapsání auditora do seznamu auditorů
§ 4 - Podmínky pro zapsání auditorské společnosti do seznamu auditorských společností
§ 5 - Právní účinky zápisu do seznamu auditorů nebo do seznamu auditorských společností
§ 6 - Seznam auditorů
§ 7 - Seznam auditorských společností
§ 8 - Auditorská zkouška a auditorská rozdílová zkouška
§ 9 - Zkušební komise
§ 10 - Zkušební řád
§ 11 - Vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo ze seznamu auditorských společností
§ 12 - Pozastavení oprávnění k poskytování auditorských služeb
HLAVA III - ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCHSLUŽEB
§ 13  
HLAVA IV - PRÁVA A POVINNOSTI AUDITORŮA AUDITORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA V - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST
§ 21 - Kárná a jiná opatření
§ 22 - Vyškrtnutí ze seznamů a nový zápis do seznamů
§ 23 - Kárné řízení
§ 24 - Odvolání
§ 25 - Zahlazení kárného a jiného opatření
HLAVA VI - ASISTENT AUDITORA
§ 26 - Seznam asistentů auditora
§ 27 - Vyškrtnutí ze seznamu asistentů auditora
HLAVA VII - KOMORA A JEJÍ ORGÁNY
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Společná ustanovení o orgánech Komory
HLAVA VIII - PŮSOBNOST MINISTERSTVA
§ 36  
HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
HLAVA X - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 165/1998 Sb.
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 46  
Zavřít
MENU