248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

248

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o podpoře regionálního rozvoje


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti.


§ 2

Základní pojmy

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
regionem územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona,

b)
strategií regionálního rozvoje střednědobý dokument, na období 3 - 7 let, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje,

c)
státním programem regionálního rozvoje střednědobý dokument, který stanoví zaměření podpory regionálního rozvoje pro jeden nebo společně pro více podporovaných regionů,

d)
hospodářskou a sociální soudržností opatření k vyrovnávání rozdílů mezi regiony v rámci Evropských společenství.


ČÁST DRUHÁ

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

§ 3

Oblasti podpory regionálního rozvoje

      Podpora regionálního rozvoje je zaměřena na

a)
rozvoj podnikání, s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových nebo stabilizaci ohrožených pracovních míst,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 3 - Oblasti podpory regionálního rozvoje
§ 4 - Státní podpora regionálního rozvoje
§ 5 - Strategie regionálního rozvoje
§ 6 - Státní program regionálního rozvoje
§ 7 - Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje
§ 8 - Podpora regionálního rozvoje krajem
§ 9 - Program rozvoje územního obvodu kraje
§ 10 - Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje
ČÁST TŘETÍ - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,KRAJŮ A OBCÍPŘI PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 11 - Ústřední správní úřady
§ 12 - Okresní úřady
§ 13 - Kraje
§ 14 - Obce
ČÁST ČTVRTÁ - KOORDINACE HOSPODÁŘSKÉA SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI
§ 15  
§ 16 - Regionální rada
§ 17 - Výbor regionálního rozvoje
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU