244/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

ZÁKON

ze dne 29. června 2000,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, se mění takto:

      1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:


"§ 1

Předmět úpravy

      (1) Tento zákon stanoví podmínky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce, jakož i podmínky pro vývoz krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny ke krmení zvířat dovezených na území České republiky za účelem svodu zvířat1) v množství odpovídajícím délce svodu a druhu zvířat, a na výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, které jsou určeny pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny.

      (3) Tento zákon se dále nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

_____________________________
1)
§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
2)
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

      2. § 2 včetně nadpisu zní:


"§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumějí
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU