243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

243

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí a daně silniční.


§ 2

Základní pojmy

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně snížené o vrácené prostředky; do hrubého výnosu daně se nezahrnují částky použité na úhradu pokut a nákladů daňového řízení2) a pokut uložených celními orgány,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Daňové příjmy rozpočtů krajů
§ 4 - Daňové příjmy rozpočtů obcí
§ 5 - Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
§ 6 - Převod daňových příjmů
§ 7 - Ustanovení přechodná
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU