242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

242

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon stanoví podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Dále upravuje systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním tohoto zákona.


§ 2

      Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně použijí i na ekologického chovatele včel.


§ 3

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
ekologickým zemědělstvím zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat1) v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,2)

b)
ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a případně i hospodářská zvířata1) uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství,

c)
bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená na základě osvědčení podle § 22 k výrobě biopotravin,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4  
HLAVA II - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Díl 1 - Společná ustanovení pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat
Oddíl 1 - Registrace pro ekologické zemědělství
§ 5 - Úvodní ustanovení
§ 6 - Žádost o registraci
§ 7 - Přechodné období
§ 8 - Rozhodnutí o registraci
§ 9 - Změny týkající se pozemků nebo osob na ekofarmě
Oddíl 2 - Omezení negativních vlivů na ekologické zemědělství
§ 10  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení pro pěstování rostlin
§ 11  
§ 12 - Použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů
§ 13  
Díl 3 - Zvláštní ustanovení pro chov hospodářských zvířat
§ 14  
§ 15 - Nejkratší doba chovu
Díl 4 - Zvláštní požadavky na sběr rostlin a jejich plodů, chov včel a ryb
§ 16 - Sběr rostlin a jejich plodů
§ 17 - Včely
§ 18 - Ryby
HLAVA III - VÝROBA BIOPOTRAVIN
§ 19  
HLAVA IV - POŽADAVKY NA NAKLÁDÁNÍS BIOPRODUKTY A BIOPOTRAVINAMI,JEJICH OZNAČOVÁNÍ, DOVOZ A EVIDENCE
§ 20  
§ 21 - Požadavky na posklizňové ošetření, skladování a přepravu
§ 22 - Osvědčování původu bioproduktů a biopotravin
§ 23 - Označování bioproduktů
§ 24 - Označování biopotravin
§ 25  
§ 26 - Dovoz a vývoz bioproduktů a biopotravin
§ 27 - Evidence
HLAVA V - KONTROLNÍ SYSTÉM
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Náhrada nákladů
§ 32 - Stížnost proti nevydání osvědčení
§ 33 - Pokuty
§ 34 - Zvláštní opatření
HLAVA VI - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 35 - Zmocňovací ustanovení
§ 36 - Přechodné opatření
§ 37 - Vztah ke správnímu řádu
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 38  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU