241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

241

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH
PRO KRIZOVÉ STAVY

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      (1) Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí,1) nouzový stav,2) stav ohrožení státu3) a válečný stav4) (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.

      (2) Zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.


§ 2

Vymezení pojmů

      (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
hospodářským opatřením pro krizové stavy organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů, (dále jen "nezbytná dodávka"),

b)
dodavatelem nezbytné dodávky fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCHPRO KRIZOVÉ STAVY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4  
HLAVA II - PŮSOBNOST ORGÁNŮV SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍPRO KRIZOVÉ STAVY
§ 5 - Vláda
§ 6 - Ústřední správní úřad
§ 7 - Krajský úřad
§ 8 - Okresní úřad
§ 9 - Určená obec
HLAVA III - SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍPRO KRIZOVÉ STAVY
Díl 1 - Systém nouzového hospodářství
§ 10  
§ 11 - Pohotovostní zásoby
§ 12 - Zásoby pro humanitární pomoc
Díl 2 - Systém hospodářské mobilizace
§ 13 - Mobilizační dodávka
§ 14 - Postup po vyhlášení krizového stavu
§ 15 - Plán opatření hospodářské mobilizace
§ 16 - Subjekt hospodářské mobilizace
§ 17 - Postavení subjektu hospodářské mobilizace
Díl 3 - Státní hmotné rezervy
§ 18  
Díl 4 - Infrastruktura
§ 19  
Díl 5 - Regulační opatření
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA IV - KONTROLA
§ 24  
HLAVA V - SANKCE
§ 25  
§ 26  
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 33  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 35  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani silniční
§ 36  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 37  
Zavřít
MENU